Cenné papíry


Zajímá vás problematika investic do cenných papírů? Chcete získat další zisk z vašich naspořených prostředků? Nenechte je jen tak volně ležet a ztrácet jejich hodnotu, investujte s námi. Domluvte si nezávaznou schůzku s našimi specialisty, kteří vám problematiku investování do cenných papírů objasní.

 

Chci investovat

 

Co jsou to cenné papíry?


Cenné papíry představují nástroj sloužící k přesunu peněz na finančním trhu. Cenné papíry upravují vztah mezi emitenty cenných papírů a investory. Emitent cenné papíry emituje (prodává) za účelem získání finančních prostředků, investor cenné papíry nakupuje za účelem budoucího zisku.

 

Cenné papíry a jejich náležitosti

Právní úprava neupravuje obecné ustanovení náležitostí cenného papíru, ty jsou dány jednotlivými druhy cenných papírů a jejich upravujícími právními předpisy. Všeobecně však platí, že nehmotné cenné papíry nemusí obsahovat označení a podpisy emitenta a investora.

 

Chci investovat

 

Nominální hodnota cenných papírů


Důležitým ukazatelem cenných papírů je jeho nominální hodnota, která je na nich napsána. Vystihuje cenu, za kterou se cenné papíry prodávají prvnímu investorovi. Nominální hodnota nemá žádný vliv na tržní cenu cenných papírů, která se vytváří fungováním tržních principů v ekonomice.

 

Tržní cena cenných papírů


Tržní cena cenných papírů (kurz) je hodnota, za kterou jsou cenné papíry nakupovány a prodávány na burze.
Tržní cena cenných papírů je proměnlivá v závislosti na nabídce a poptávce po cenných papírech, odchyluje se od nominální hodnoty nezávazně směrem dolů, ale i vzhůru. Investoři ocení investici do cenných papírů prodávaných pod nominální hodnotou, prodávající naopak preferuje prodat cenné papíry mající vyšší kurz.   

 

Doba držení cenných papírů

Cenné papíry mohou být drženy různě dlouhou dobu.

Rozlišuje cenné papíry:

  • Krátkodobé cenné papíry
  • Dlouhodobé cenné papíry

 

Cenné papíry peněžního trhu – krátkodobé cenné papíry

Cenné papíry obchodované na peněžním trhu reprezentují krátkodobou potřebu finančních prostředků emitentů, jejich splatnosti je kratší než 1 rok. Z toho důvodu je jejich rizikovost a výnosnost poměrně nízká. Výhodu představuje vysoká likvidita – schopnost přeměnit se v peníze. Nejvíce obchodů se uskutečňuje pomocí bankovního a mezibankovního trhu. Mezi krátkodobé cenné papíry patří např. depozitní certifikáty, pokladniční poukázky, šeky a směnky.

 

Cenné papíry kapitálového trhu - dlouhodobé cenné papíry


Obchodování s cennými papíry, jejichž doba platnosti je delší než 1 rok, s sebou nese i vyšší rizikovost a nižší likvidní schopnost, vykompenzovanou vyššími výnosy. Mezi dlouhodobé cenné papíry se řadí cenné papíry majetkového a úvěrového typu. Na kapitálových trzích lze obchodovat i s cennými papíry, které byly již jednou emitovány.    

 

Chci investovat

 

Trh cenných papírů

K obchodování s cennými papíry dochází na trhu cenných papírů, který umožňuje přesun finančních prostředků mezi subjekty, které mají dostatek finančních prostředků k subjektům, které jich mají nedostatek.

S cennými papíry lze obchodovat pomocí:

  • Privátních trhů
  • Zprostředkovatelských trhů

 

Privátní trh

O privátní trh se jedná, pokud subjekt s dostatkem finančních prostředků nakupuje dle vlastního uvážení, na vlastní riziko transakce. V těchto případech bývá výnos vyšší než na zprostředkovatelských trzích.

 

Zprostředkovatelský trh

Na zprostředkovatelských trzích vystupují zprostředkovatelé, pomocí kterých dochází k přesunu finančních prostředků. Nejčastěji se jedná o banky a jiné finanční instituce. V takovém případě je velká část rizika diverzifikována, z čehož vyplývá i nižší míra výnosnosti.

 

Výdej cenných papírů

 

Ke vzniku cenných papírů a práv s nimi spojených je třeba cenné papíry vydat. Vydavateli mohou být fyzické nebo právnické osoby určené zákonem. Vydané cenné papíry musí obsahovat veškeré potřebné náležitosti dle zákona o cenných papírech.
 

Převoditelnost cenných papírů


Cenné papíry lze libovolně převádět, tzn. měnit jejich držitele s výjimkou nepřevoditelných cenných papírů. Převod cenných papírů se nejčastěji eviduje na rubopis či pomocí smlouvy. S převodem cenných papírů se současněji přenášejí i veškerá práva z cenných papírů vyplývající.
 

Umoření cenných papírů

 
Umoření cenných papírů znamená nahrazení zničených či ztracených cenných papírů pověřenou osobou. Součástí umoření je kontrola, zda opravdu došlo ke zničení či poškození cenného papírů.    

 

Chci investovat

 

Co lze považovat za cenné papíry?


Zákon o cenných papírech stanoví, které finanční nástroje se pokládají za cenné papíry. Mimo níže uvedeného zákonného rozdělení existují i jiná, další členění v závislosti na různých charakteristikách cenných papírů.

Cenné papíry jsou:


•    akcie
•    dluhopisy
•    zatímní listy
•    poukázky na akcie
•    podílové listy
•    investiční kupóny
•    kupóny
•    opční listy
•    směnky
•    šeky
•    náložné listy
•    skladištní listy
•    zemědělské skladní listy

 

Akcie

Akcie představuje majetkový cenný papír, jehož majitel má tři základní práva a to podílet se na zisku, vedení a likvidačním zůstatku akciové společnosti, jejíž akcie má v držení. 
 

Dluhopisy

Dluhopis je typ úvěrového cenného papíru představující určitý peněžní závazek emitenta vůči investorovi. Dluhopisy se dají považovat za jedny z nejvíce bezpečných cenných papírů.

Zatímní listy

Zatímní list je cenný papír vydaný společností, nahrazující upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.

Poukázky na akcie

Poukázka na akcie je cenný papír vydaný situaci, kdy akciová společnost vypisuje nové akcie, čímž zvyšuje své základní jmění. Poukázka na akcie umožňuje jejímu držiteli čerpat práva z ní vyplývající.

Podílové listy

Podílový list dává jeho držiteli právo podílet se na výnosnosti fondu a části majetku emitujícího podílového fondu.

Investiční kupóny

Investiční kupón představuje cenný papír vydaný na jméno, poskytující právo na koupi nebo prodej akcií.

Kupóny

Kupón může sloužit jako cenný papír, jehož držitel může uplatnit právo na výnos z akcie, dluhopisu, podílového či zástavního listu.

Opční listy

Opční listy jako cenné papíry dávají jejich vlastníkovi právo na nákup či prodej aktiv v předem stanovený den a za předem stanovenou cenu. Držitel opčních listů toto právo může, ale nemusí uplatnit.

Směnky

Směnka je dluhopis používaný na peněžním trhu. Její vydavatel se zavazuje splnit veškeré náležitosti ze směnky vyplývající, tzn. především vyplacení dohodnuté částky držiteli směnky v předem stanoveném termínu. 

Šeky

Šeky představují krátkodobé cenné papíry vydané bankou, sloužící k vydání peněz.

Náložné listy

Náložný list neboli konosament je cenný papír, jehož držitel má při jeho předložení právo na vydání zásilky dopravcem. 

Skladištní listy

Skladištní listy ve formě cenných papírů umožňují žádat vydání skladované věci, běžně se používají jako potvrzení o převzetí věci určené k uskladnění. 

Zemědělské skladní listy

Zemědělský cenný papír představuje vlastnické a zástavní právo k uskladněnému zboží, díky kterému lze se zbožím volně nakládat.   

 

Chcete více informací o investicích do cenných papírů?

Pokud chcete vědět více ohledně investování do cenných papírů nebo máte konkrétní dotazy, napište nám. Rádi si s vámi zcela zdarma a nezávisle domluvíme schůzku, kde vám naši odborníci vaše pochybnosti objasní. 

 

Zaslat dotaz